How to Encrypt wallet.dat File


(Chibuzo Okolo) #1

How do I encrypt and decrypt wallet.dat file using a passphrase?